Cầu chì ABB CEF

Cầu chì ABB CEF

ABB CEF 3.6KV 6A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0001
ABB CEF 3.6KV 10A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0002
ABB CEF 3.6KV 16A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0003
ABB CEF 3.6KV 25A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0004
ABB CEF 3.6KV 40A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0005
ABB CEF 3.6KV 50A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0006
ABB CEF 3.6KV 63A,50KA,E=192mm D=65mm 1YMB531001M0007
ABB CEF 3.6KV 80A,50KA,E=192mm D=87mm 1YMB531001M0008
ABB CEF 3.6KV 100A,50KA,E=192mm D=87mm 1YMB531001M0009
ABB CEF 3.6KV 125A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531001M0010
ABB CEF 3.6KV 160A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531001M0011
ABB CEF 3.6KV 200A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531001M0012
ABB CEF 7.2KV 6A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531034M0001
ABB CEF 7.2KV 10A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531034M0002
ABB CEF 7.2KV 16A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531034M0003
ABB CEF 7.2KV 25A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531034M0004
ABB CEF 7.2KV 40A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531034M0005
ABB CEF 7.2KV 50A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531034M0006
ABB CEF 7.2KV 63A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531034M0007
ABB CEF 7.2KV 80A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531034M0008
ABB CEF 7.2KV 100A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531034M0009
ABB CEF 7.2KV 125A,50KA,E=367mm D=87mm 1YMB531034M0010
ABB CEF 7.2KV 160A,50KA,E=367mm D=87mm 1YMB531034M0011
ABB CEF 7.2KV 200A,50KA,E=367mm D=87mm 1YMB531034M0012
ABB CEF 12KV 6A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531042M0001
ABB CEF 12KV 10A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531042M0002
ABB CEF 12KV 16A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531042M0003
ABB CEF 12KV 20A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531042M0004
ABB CEF 12KV 25A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531002M0004
ABB CEF 12KV 31.5A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531002M0014
ABB CEF 12KV 40A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531002M0005
ABB CEF 12KV 50A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531002M0006
ABB CEF 12KV 63A,50KA,E=292mm D=65mm 1YMB531002M0007
ABB CEF 12KV 80A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531002M0021
ABB CEF 12KV 100A,50KA,E=292mm D=87mm 1YMB531002M0022
ABB CEF 12KV 125A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531002M0023
ABB CEF 12KV 160A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531002M0011
ABB CEF 12KV 200A,50KA,E=442mm D=87mm 1YMB531002M0012
ABB CEF 12KV 6A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531047M0001
ABB CEF 12KV 10A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531047M0002
ABB CEF 12KV 16A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531047M0003
ABB CEF 12KV 20A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531047M0004
ABB CEF 12KV 25A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531035M0004
ABB CEF 12KV 31.5A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531035M0014
ABB CEF 12KV 40A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531035M0005
ABB CEF 12KV 50A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531035M0006
ABB CEF 12KV 63A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531035M0007
ABB CEF 12KV 80A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531035M0021
ABB CEF 12KV 100A,50KA,E=442mm D=65mm 1YMB531035M0022
ABB CEF 12KV 125A,50KA,E=537mm D=65mm 1YMB531035M0023
ABB CEF 17.5KV 6A,20KA,E=292mm D=65mm 1YMB531003M0001
ABB CEF 17.5KV 10A,20KA,E=292mm D=65mm 1YMB531003M0002
ABB CEF 17.5KV 16A,20KA,E=292mm D=65mm 1YMB531003M0003
ABB CEF 17.5KV 20A,20KA,E=292mm D=65mm 1YMB531003M0013
ABB CEF 17.5KV 25A,25KA,E=292mm D=65mm 1YMB531003M0004
ABB CEF 17.5KV 31.5A,25KA,E=292mm D=65mm 1YMB531003M0014
ABB CEF 17.5KV 40A,25KA,E=292mm D=87mm 1YMB531003M0021
ABB CEF 17.5KV 50A,25KA,E=292mm D=87mm 1YMB531003M0022
ABB CEF 17.5KV 63A,25KA,E=292mm D=87mm 1YMB531003M0007
ABB CEF 17.5KV 6A,20KA,E=442mm D=65mm 1YMB531037M0001
ABB CEF 17.5KV 10A,20KA,E=442mm D=65mm 1YMB531037M0002
ABB CEF 17.5KV 16A,20KA,E=442mm D=65mm 1YMB531037M0003
ABB CEF 17.5KV 20A,20KA,E=442mm D=65mm 1YMB531003M0013
ABB CEF 17.5KV 25A,25KA,E=442mm D=65mm 1YMB531003M0004
ABB CEF 17.5KV 31.5A,25KA,E=442mm D=65mm 1YMB531003M0014
ABB CEF 17.5KV 40A,25KA,E=442mm D=87mm 1YMB531003M0021
ABB CEF 17.5KV 50A,25KA,E=442mm D=87mm 1YMB531003M0022
ABB CEF 17.5KV 63A,25KA,E=442mm D=87mm 1YMB531003M0007
ABB CEF 17.5KV 80A,25KA,E=442mm D=87mm 1YMB531003M0008
ABB CEF 17.5KV 100A,25KA,E=442mm D=87mm 1YMB531003M0009
ABB CEF 17.5KV 125A,25KA,E=442mm D=87mm 1YMB531003M0010
ABB CEF 17.5KV 6A,20KA,E=367mm D=65mm 1YMB531036M0001
ABB CEF 17.5KV 10A,20KA,E=367mm D=65mm 1YMB531036M0002
ABB CEF 17.5KV 16A,20KA,E=367mm D=65mm 1YMB531036M0003
ABB CEF 17.5KV 20A,20KA,E=367mm D=65mm 1YMB531036M0013
ABB CEF 17.5KV 25A,25KA,E=367mm D=65mm 1YMB531036M0004
ABB CEF 17.5KV 31.5A,25KA,E=367mm D=65mm 1YMB531036M0014
ABB CEF 17.5KV 40A,25KA,E=367mm D=87mm 1YMB531036M0021
ABB CEF 17.5KV 50A,25KA,E=367mm D=87mm 1YMB531036M0022
ABB CEF 17.5KV 63A,25KA,E=367mm D=87mm 1YMB531036M0007
ABB CEF 17.5KV 100A,25KA,E=367mm D=87mm 1YMB531038M0001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *