Can áp 226HSHQSBA7 L9

Can áp 226HSHQSBA7 L9

Can áp PS: 2 wire 10.5…..42Vdc
Input: Pressure range: 80…8000KPa
Output: 4…20mA
226HSHQSBA7 L9
Can áp PS: 2 wire 10.5…..42Vdc
Input: Pressure range: 6…600KPa
Output: 4…20mA
226HSHMSBA7 L9
Can áp PS: 2 wire 10.5…..42Vdc
Input: Pressure range: 24…2400KPa
Output: 4…20mA
226HSHPSBA7 L9
Can áp PS: 2 wire 10.5…..42Vdc
Input: Pressure range: 1.6…160KPa
Output: 4…20mA
226HSHHSBA7 L9

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *