Đầu đo lưu lượng SE41F.F1F.S.F.1.B.H.A.A.2.1.E.x.A.1.030.030

Đầu đo lưu lượng SE41F.F1F.S.F.1.B.H.A.A.2.1.E.x.A.1.030.030

3BSE042237R2 PP83 A
3BSE042235R2 PP845 A 10.4″ Touch panel
3BSE042238R2 PP846A 10.4″ Function key panel
3BSE042236R2 PP865 A 15″ Touch panel
3BSE049366R1 RX815 Touch cover
3BSE049367R1 RX820 Key cover
3BSE042246R1 RX825 Touch cover
3BSE049368R1 RX826 Key cover
3BSE042247R1 RX835 Touch cover
3BSE049369R1 RX836 Key cover
3BSE042248R1 RX845 Touch cover
3BSE042239R1 PP815 will become 3BSE042239R2 PP815A
3BSE042243R1 PP820 will become 3BSE042243R2 PP820A.
3BSE042240R1 PP825 will become 3BSE042240R3 PP825A
3BSE042244R1 PP826 will become 3BSE042244R3 PP826A.
3BSE042234R1 PP835 will become 3BSE042234R2 PP835A.
3BSE042237R1 PP836 will become 3BSE042237R2 PP836A.
3BSE042235R1 PP845 will become 3BSE042235R2 PP845A.
3BSE042238R1 PP846 will become 3BSE042238R2 PP846A.
3BSE042236R1 PP865 will become 3BSE042236R2 PP865A.
ABB 3BDH000050R1
AM811F Battery Module, w/o battery
3BDH000044R1 AM895F Front panel 4pcs
3BDH000395R0005 CI773F, Communication Interface
3BDH001010R0005 CI930F, Communication Interface
3BDH001010R0001 CI930F, Communication Interface
3BDH000368R0001 CM772FPROFIBUS DP Master Modul
3BDH000022R1 EI813F 10BASET Twisted Pair, w/o battery
3BDH000030R1 FI810F CAN-3 triple channel
3BDH000031R1 FI820F Serial dual channel
3BDH000032R1 FI830F Profibus-DP V1
3BDH000033R1 FI840F Foundation Fieldbus
3BDH001001R0005 PM901F, Central Processing Unit
ABB FEP321-100F1S1D4B0A3B4A1A0Y1
ABB FEP321-080F1S1D4B0A3B4A1A0Y1
ABB FET321.3.B.0.A.1.A.1.B.0-.H2.M5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *