Máy cắt VD4EL-High Altitude 12

Máy cắt VD4EL-High Altitude 12

Type Model U(kV) Isc(kA) In(A)
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.06.25 P210 for 2k-3km NST 12 25 630
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P12.06.25 P275 for 2k-3km NST 12 25 630
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.06.32 P210 for 2k-3km NST 12 31.5 630
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.06.32 P275 for 2k-3km NST 12 31.5 630
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.12.25 P210 for 2k-3km NST 12 25 1250
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.12.25 P275 for 2k-3km NST 12 25 1250
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.12.32 P210 for 2k-3km NST 12 31.5 1250
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.12.25 P275 for 2k-3km NST 12 31.5 1250
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.16.25 P275 for 2k-3km NST 12 25 1600
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.16.32 P275 for 2k-3km NST 12 31.5 1600
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.20.25 P275 for 2k-3km NST 12 25 2000
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.20.32 P275 for 2k-3km NST 12 31.5 2000
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.25.25 P275 for 2k-3km NST 12 25 2500
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.25.32 P275 for 2k-3km NST 12 31.5 2500
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.06.25 P210 for 3k-4.5km NST 12 25 630
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.06.25 P275for 3k-4.5km NST 12 25 630
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.06.32 P210 for 3k-4.5km NST 12 31.5 630
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.06.32 P275 for 3k-4.5km NST 12 31.5 630
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.12.25 P210 for 3k-4.5km NST 12 25 1250
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.12.25 P275 for 3k-4.5km NST 12 25 1250
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.12.32 P210 for 3k-4.5km NST 12 31.5 1250
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.12.32 P275 for 3k-4.5km NST 12 31.5 1250
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.16.25 P275 for 3k-4.5km NST 12 25 1600
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.16.32 P275 for 3k-4.5km NST 12 31.5 1600
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.20.25 P275 for 3k-4.5km NST 12 25 2000
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.20.32 P275 for 3k-4.5km NST 12 31.5 2000
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.25.25 P275 for 3k-4.5km NST 12 25 2500
Máy cắt VD4EL-High Altitude 12 VD4/P 12.25.32 P275 for 3k-4.5km NST 12 31.5 2500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *