Cầu chì OFAF000H100

Cầu chì OFAF000H100

đại lý OFAF000H100 | abb OFAF000H100 | đại lý cầu chì abb | đại lý OFAF0H100

OFAF type gG  500 V
Size A Width Package Type Weight
0 2 3.9 9 OFAF000H2 0.12
4 1.5 9 OFAF000H4 0.12
6 1.6 9 OFAF000H6 0.12
10 1.1 9 OFAF000H10 0.12
16 1.8 9 OFAF000H16 0.12
20 2.4 9 OFAF000H20 0.12
25 2.4 9 OFAF000H25 0.12
32 2.7 9 OFAF000H32 0.12
35 3 9 OFAF000H35 0.12
40 3.4 9 OFAF000H40 0.12
50 3.9 9 OFAF000H50 0.12
63 4.7 9 OFAF000H63 0.12
80 5.7 9 OFAF000H80 0.12
100 6.7 9 OFAF000H100 0.12
0 125 8.4 3 OFAF00H125 0.18
160 10.6 3 OFAF00H160 0.18
0 6 1.8 3 OFAF0H6 0.21
10 1.5 3 OFAF0H10 0.21
16 2.5 3 OFAF0H16 0.21
20 3.5 3 OFAF0H20 0.21
25 3.5 3 OFAF0H25 0.21
32 3.2 3 OFAF0H32 0.21
35 3.5 3 OFAF0H35 0.21
40 4.2 3 OFAF0H40 0.21
50 5.1 3 OFAF0H50 0.21
63 6.2 3 OFAF0H63 0.21
80 7.1 3 OFAF0H80 0.21
100 8.7 3 OFAF0H100 0.21
125 11 3 OFAF0H125 0.21
160 11.7 3 OFAF0H160 0.21
200 15 3 OFAF0H200 0.3
224 16.2 3 OFAF0H224 0.3
250 17.8 3 OFAF0H250 0.3
1 16 2.5 3 OFAF1H16 0.28
20 3.5 3 OFAF1H20 0.28
25 3.3 3 OFAF1H25 0.28
32 3.2 3 OFAF1H32 0.28
35 3.5 3 OFAF1H35 0.28
40 4.2 3 OFAF1H40 0.28
50 5.1 3 OFAF1H50 0.28
63 6.2 3 OFAF1H63 0.28
80 7.1 3 OFAF1H80 0.28
100 8.7 3 OFAF1H100 0.28
125 11 3 OFAF1H125 0.4
160 11.7 3 OFAF1H160 0.4
200 14.5 3 OFAF1H200 0.4
224 15.9 3 OFAF1H224 0.4
250 19.7 3 OFAF1H250 0.4
315 26 3 OFAF1H315 0.4
355 26.4 3 OFAF1H355 0.4
2 35 3.5 3 OFAF2H35 0.42
40 5.1 3 OFAF2H40 0.42
50 6 3 OFAF2H50 0.42
63 7.1 3 OFAF2H63 0.42
80 8.6 3 OFAF2H80 0.42
100 10.6 3 OFAF2H100 0.42
125 11.9 3 OFAF2H125 0.42
160 14 3 OFAF2H160 0.42
200 15.4 3 OFAF2H200 0.42
224 19.1 3 OFAF2H224 0.42
250 22.5 3 OFAF2H250 0.42
300 24 3 OFAF2H300 0.63
315 26.2 3 OFAF2H315 0.63
355 27.5 3 OFAF2H355 0.63
400 30.2 3 OFAF2H400 0.63
425 33 3 OFAF2H425 0.63
500 44 3 OFAF2H500 0.63
3 250 17.9 1 OFAF3H250 0.63
300 20 1 OFAF3H300 0.63
315 22.4 1 OFAF3H315 0.63
355 23.5 1 OFAF3H355 0.63
400 30.1 1 OFAF3H400 0.63
425 33 1 OFAF3H425 1
450 36 1 OFAF3H450 1
500 44 1 OFAF3H500 1
630 47.5 1 OFAF3H630 1
800 56.9 1 OFAF3H800 0.9
4 400 31 1 OFAF4H400 2
500 35 1 OFAF4H500 2
630 44 1 OFAF4H630 2
800 70 1 OFAF4H800 2
1000 85 1 OFAF4H1000 2
1250 93 1 OFAF4H1250 2
4a 500 33 1 OFAF4AH500 2
630 43 1 OFAF4AH630 2
800 58 1 OFAF4AH800 2
1000 71 1 OFAF4AH1000 2
1250 85 1 OFAF4AH1250 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *