Đại lý DI810

Đại lý DI810

đại lý AI810 | nhà phân phối AI810 | đại lý abb AI810 | mô đun AI810 | module đầu vào AI810

đại lý DI810 | nhà phân phối DI810 | đại lý abb DI810 | mô đun DI810 | module đầu vào DI810

1SAP214200R0001 Ethernet Interface Module đại lý TU507-ETH
1SAP217000R0001 I/O Module AC / Relay đại lý TU532
1SAP217200R0001 I/O Module AC / Relay đại lý TU531
1SAP220000R0001 DC505-FBP Interface Module đại lý DC505-FBP
1SAP220500R0001 DC551-CS31 Digital I/O Bus Module đại lý DC551
1SAP220500R3001 CPU Module đại lý DC551-CS31
1SAP220600R0001 Communication Interface Module đại lý CI501-PNIO
1SAP220700R0001 CI502-PNIO Communication Interface Module đại lý CI502-PNIO
1SAP220900R0001 Communication Interface Module đại lý CI511-ETHCAT
1SAP221000R0001 Communication Interface Module đại lý CI512-ETHCAT
1SAP221100R0001 Communication Interface Module đại lý CI590-CS31-HA
1SAP240000R0001 DI524 Digital Input Module đại lý DI524
1SAP240100R0001 DC532 Digital Input/Output Module đại lý DC532
1SAP240500R0001 DC523 Digital I/O Module đại lý DC523 B0
1SAP240600R0001 DC522 Digital Input/Output Module đại lý DC522
1SAP245000R0001 Digital Input/Output Module đại lý DX531
1SAP245200R0001 DX522 Digital I/O Module đại lý DX522, DX522 A5
1SAP250000R0001 AX522 Analog I/O Module đại lý AX522 A
1SAP250100R0001 AX521 Analog Input/Output Module đại lý AX521
1SAP250200R0001 AO523 Analog Output Module đại lý AO523
1SAP250200R3001 AO523-KBA Analog Output Module đại lý AO523-KBA
1SAP250300R0001 AI523 Analog Input Module đại lý AI523 AI523B4
1SAP250500R3001 CPU Module đại lý AC522
1SAP250600R0001 AI531 Analog Input Module đại lý AI531
1SAP260100R3001 PD501-4CH Analog I/O Module đại lý PD501-4CH
1SAP260300R0001 Digital Input/Output Module đại lý CD522
1SAP270000R0001 Digital Input/Output Module đại lý DC541
1SAP270000R1001 DC541-CMA0 Digital I/O Module đại lý DC541
1SAP42130099921 CPU Module đại lý CI504-PNIO-XC
1SAP42150099921 CPU Module đại lý CI506-PNIO-XC
1SAP550100R0001 CP650 Control Panel đại lý CP650
1SAP550200R0001 CP650-WEB Touch Screen Display đại lý CP650
1SAP800400R0010 Digital Configurable Input/Output Module đại lý DC501-CS31-ADA1
1SAY11 0165R0003 đại lý IEB Serial Coupling Module đại lý 07KP91
1SBP230103R1001 XM06B5 Extension Unit đại lý XM06B5
1SBP260001R1001 A Series Server đại lý 86AR230
1SBP260010R1001 07KR51 Advant Controller 31 Basic Unit đại lý 07KR51 07KR51-U3.6
1SBP260011R1001 Controller 31 Basic Unit đại lý 07 KR 51-P30; 07 KR 51-F12,07KR51-Q30
1SBP260011R2002 07KR51 Control Unit đại lý 07KR51
1SBP260012R1001 07KT51 Basic Unit đại lý 07KT51 07KT51-U3.6,07KT51-030,07KT51-e07KT51-R3.3
1SBP260012R2002 07KT51 Basic Unit đại lý 07KT51
1SBP260013R1001 AC31 PLC Unit đại lý ACC-05-E3.9
1SBP260014R1001 07KR51 Advant Controller 31 Basic Unit đại lý 07KR51-A3.6
1SBP260020R1001 07CR41 Advant Controller Basic Unit – 24VDC đại lý 07CR41 07cr41-l22
1SBP260021R1001 07CR41 Advant Controller Basic Unit đại lý 07CR41-c12
1SBP260022R1001 07 CT 41 Central Unit – Transistor Output đại lý 07 CT 41
1SBP260024R1001 07CR42 Central Unit Stand Alone đại lý 07CR42
1SBP260025R1001 07CT42 Programmable Logic Controller đại lý 07CT42-E3.6
1SBP260050R1001 ICMK14F1 Remote Unit đại lý ICMK14F1 ICMK14F1-L12.0
1SBP260051R1001 ICMK14F1 Input/Output Module đại lý ICMK14F1-H08
1SBP260052R1001 ICMK14N1 Advant Controller 31 Remote Unit đại lý ICMK14N1
1SBP260054R1001 ICMK14F1 Remote Unit đại lý ICMK14F1-M
1SBP260056R1001 Advant Controller 31 Remote Unit đại lý ICMK-CS31-A1.0
1SBP260100R1001 XI16E1 Extension Module – Digital Input đại lý XI16E1-b10 XI16E1-E4.0, XI16E1-D02
1SBP260101R1001 XO08R1 Extension Module đại lý XO08R1; XOO8R1-B04
1SBP260102R1001 XC08L1 Digital I/O Extension Unit đại lý XC08L1-D4.0
1SBP260103R1001 XM06B5 Extension Unit đại lý XM06B5
1SBP260104R1001 Extension I/O Module đại lý XK08F1 XK08F1-A3.0 XK08F1-A30
1SBP260105R1001 XO16N1 Digital Output Module đại lý XO16N1-b20 XO16N1-C3.0
1SBP260106R1001 XE08B5 Analog Input Expanison Module đại lý XE08B5 XE08B5-d04
1SBP260109R1001 XO08R2 Relay Output Extension Module đại lý XO08R2-A4.0
1SBP260110R1001 Extension I/O Module đại lý XC32L1 XC32L1-B4.0
1SBP260150R1001 TC50 Control Panel đại lý TC50
1SBP2605002R1001 ICMK14F1 Remote Unit đại lý ICMK14F1 ICMK14F1-K10.0
1SBP260512R1001 07KT51 Basic Unit đại lý 07KT51
1SBP260601R1001 XO08R1 Extension Module đại lý XO08R1; XOO8R1-B04
1SSS444409R1100 Connectors for AC500-eCo đại lý L44440901501
1SSS444411R1100 Connectors for AC500-eCo đại lý L44441101501
1SSS444609R1100 Connectors for AC500-eCo đại lý L44460901501
1SSS444709R1100 Connectors for AC500-eCo đại lý L44470901501
1SSS444711R1100 Connectors for AC500-eCo đại lý L44471101501
1SVR440621R5200 LM012 I/O Module đại lý LM012 LM012-CXE18RAC
1TNE968900R0100 PM554-T Central Processing Unit đại lý CPU PM554-T
1TNE968900R0110 PM554-T-ETH Programmable Logic Control đại lý PM554-T-ETH
1TNE968900R0200 CPU đại lý Module abb
1TNE968900R0220 CPU Module đại lý PM554-R-AC
1TNE968900R1100 PM564-T CPU Module đại lý PM564-T
1TNE968900R1110 PM564-T-ETH Programmable Logic Control đại lý PM564-T-ETH
1TNE968900R1200 CPU Module đại lý PM564-R
1TNE968901R0100 Accessory for AC500-eCo đại lý MC503
1TNE968901R1100 Accessory for AC500-eCo đại lý TK503
1TNE968901R2100 Accessory for AC500-eCo đại lý TK504
1TNE968901R3107 đại lý Accessory for AC500-eCo đại lý TA566
1TNE968901R3200 Accessory for AC500-eCo đại lý TA561-RTC
1TNE968901R3201 Accessory for AC500-eCo đại lý TA560
1TNE968901R3203 đại lý Accessory for AC500-eCo đại lý TA570
1TNE968901R4300 Accessory for AC500-eCo đại lý TA562-RS
1TNE968902R1101 AI561 Analog Input Module đại lý AI561
1TNE968902R1102 AI562 Analog I/O Module đại lý AI562
1TNE968902R1103 đại lý Analogue Input Module 4 AI, Thermocouple đại lý AI563
1TNE968902R1201 AO561 Analog Output Module đại lý AO561
1TNE968902R1301 AX561 Analogue I/O Module đại lý AX561
1TNE968902R2001 DC561 Digital Input/Output Module đại lý DC561
1TNE968902R2101 Digital Input Module đại lý DI561
1TNE968902R2102 DI562 Digital Input Module đại lý DI562
1TNE968902R2103 đại lý Digital Input/Output Module đại lý DI571
1TNE968902R2201 DO561 Digital Output Module đại lý DI561
1TNE968902R2202 DO571 Digital Output Module đại lý DO571
1TNE968902R2203 đại lý Digital Input/Output Module đại lý DO572
1TNE968902R2301 DX561 Digital Input/Output Module đại lý DX561
1TNE968902R2302 DX571 Digital Input/Output Module đại lý DX571
1TNE968903R0100 Accessory for AC500-eCo đại lý PM554-STAKIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *