Mô đun Abb 3BSE018293R1

Mô đun Abb 3BSE018293R1

Đại lý 3BSE018464R1 CI522AK21 AF 100 Comm. Interface ABB
Đại lý 3BSE018462R1 CI522AK16 AF 100 Interface for Bus ABB
Đại lý 3BSE018460R1 CI522AK14 AF 100 Comm. Interface ABB
Đại lý 3BSE018459R1 CI522AK13 AF 100 Interface for Bus ABB
Đại lý 3BSE018458R1 CI522AK12 AF 100 Interface for Bus ABB
Đại lý 3BSE018453R1 CI522AK06 AF 100 Interface for Bus Redundancy ABB
Đại lý 3BSE018450R1 CI522AK03 AF 100 Interface for Bus Redundancy ABB
Đại lý 3BSE018448R1 CI522AK01 AF 100 Comm. Interface ABB
Đại lý 3BSE018436R1 DSTA N040 analog termination unit ABB
Đại lý 3BSE018405R1EBP AF100 Twisted Pair Coax Modem ABB
Đại lý 3BSE018405R1 TC513V1 AF100 Twisted pair Coax Modem ABB
Đại lý 3BSE018362R99 Set of labyrinth seals incl.grease flang ABB
Đại lý 3BSE018362R1 Labyrinth sealings spare parts list ABB
Đại lý 3BSE018335R1 DSTD 108LP Connection Unit 8 Ch. low current relays for DSDO 115A ABB
Đại lý 3BSE018332R1 DSTD 196P Connection Unit 8 Ch. 24 VDC, -24 VDC BIAS for DSDI 110AV1 ABB
Đại lý 3BSE018329R1 Connection Unit ABB
Đại lý 3BSE018327R1 DSTD 109P Connection Unit 8 Ch. 24 VDC, 2A for DSDO 115A ABB
Đại lý 3BSE018323R1 DSTA 155P Connection unit 14 thermocouples for DSTA 156P ABB
Đại lý 3BSE018320R1 Connection Unit ABB
Đại lý 3BSE018317R1 DSTA 002B Connection Unit for Analog ABB
Đại lý 3BSE018316R1 DSTA 001B Connection Unit for Analog ABB
Đại lý 3BSE018315R1 DSTA 135 Connection Unit for Analog ABB
Đại lý 3BSE018311R1 DSTA 171 Connection Unit for Analog Output Board DSAO 120A ABB
Đại lý 3BSE018310R1 DSTA 156B Connection Unit for Analog ABB
Đại lý 3BSE018298R1 DSDO 115A Digital Output Board 32 Channels 24Vdc 0.5 A ABB
Đại lý 3BSE018296R1 DSDI 120AV1 Digital Input Board 32 ABB
Đại lý 3BSE018294R1 DSAO 130A Analog Output Board 16 Channels ABB
Đại lý 3BSE018292R1 DSAI 130A Analog Input Board 16 Cannels Diff. ABB
Đại lý 3BSE018290R1 DSAI 133A Analog Input Board 32 Channels ABB
Đại lý 3BSE018185R1 AO650 ANALOG OUTPUT 8CH@ ABB
Đại lý 3BSE018176R1 TP868 Baseplate for SM811 ABB
Đại lý 3BSE018173R3 SM811 Safety CPU Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018173R1 SM811K01 Safety CPU module kit ABB
Đại lý 3BSE018172R1 SB822 Rechargeable battery unit ABB
Đại lý 3BSE018168R1 PM851K01 Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018164Z1 Coated version of PM864AK02 Redundant Processor Unit
Đại lý 3BSE018164R6 PM864AK02 Redundant Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018164R4 PM864A-eA Red. Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018164R3 PM864 Redundant Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018164R2 PM864AK02-eA Redundant Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018164R1 PM864AK02 Redundant Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018161Z1 Coated version of PM864AK01Processor Unit
Đại lý 3BSE018161R4 PM864A-eA Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018161R3 PM864 Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018161R2 PM864AK01-eA Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018161R1 PM864AK01 Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018160Z1 Coated version of PM861AK02 Redundant Processor Unit 2 units -TK851, RCU-Link cable -Battery for memory backup (4943013-6)
Đại lý 3BSE018160R6 PM861AK02 Redundant Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018160R4 PM861A-eA Red. Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018160R3 PM861 Redundant Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018160R2 PM861AK02-eA Redundant Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018160R1 PM861AK02 Redundant Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018157Z1 Coated version of PM861AK01Processor Unit
Đại lý 3BSE018157R4 PM861A-eA Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018157R3 PM861 Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018157R2 PM861AK01-eA Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018157R1 PM861AK01 Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018153R1 PM864K02 Redundant Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018150R1 PM864K01 Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018144R3 CI857 INSUM Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018144R1 CI857K01 INSUM Ethernet Interface ABB
Đại lý 3BSE018138R1 Baseplate for DDCS Interface Module ABB
Đại lý 3BSE018136R1 DriveBus Interface ABB
Đại lý 3BSE018135R3 CI858 DriveBus Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018135R1 CI858K01 DriveBus Interface ABB
Đại lý 3BSE018135R0001 DATA INTERFACE ABB
Đại lý 3BSE018126R1 Baseplate for CI853/CI855/CI857/CI861 ABB
Đại lý 3BSE018109Z1 Coated version of SB821 Battery Unit (External DIN-rail mounted battery unit for long backup times including battery and connection cable TK821V020 Width=85 mm Amount of Lithium=5,6g (0,18oz)) ABB
Đại lý 3BSE018109R1 SB821 Battery Unit ABB
Đại lý 3BSE018107R1 PM861K02 Redundant Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018105R1 PM861K01 Processor Unit ABB
Đại lý 3BSE018103Z1 Coated version of CI853K01 Dual RS232-C interface (Package including: -CI853, Communication Interface -TP853, Baseplate,
Đại lý 3BSE018103R4 CI853-eA Dual RS232 Software Lic. 800xA ABB
Đại lý 3BSE018103R3 CI853 Dual RS232 Software License 800xA ABB
Đại lý 3BSE018103R2 CI853K01-eA Dual RS232-C interface ABB
Đại lý 3BSE018103R1 CI853K01 Dual RS232-C interface ABB
Đại lý 3BSE018102R1 CI852K01 Foundation Fieldbus H1 I. Kit ABB
Đại lý 3BSE018101R1 CI851K01 Profibus-DP interface ABB
Đại lý 3BSE017838R1 COLOR MONITOR 17″ (IM541 COLOR MONITOR 17″@@) ABB
Đại lý 3BSE017721R1 ADVA BUILD for Windows Builder 2,0 ABB
Đại lý 3BSE017703R0001 SDCS-PIN-206 POWER INTERFACE BOARD ABB
Đại lý 3BSE017457R1 CI627A Communication Interface ABB
Đại lý 3BSE017456R1 DISK DRIVE KIT (MDX514K01 KIT 2GB SGLEND@) ABB
Đại lý 3BSE017455R1 Graphic card kit ABB
Đại lý 3BSE017453R90 Operator Unit mounted on 19″mount. plate ABB
Đại lý 3BSE017337R1 DSDO 115V1 32 ch 24V digital output ABB
Đại lý 3BSE017236R1 PXAH 402 Operator unit ABB
Đại lý 3BSE017233R1 PXAA 401 CENTRAL UNIT ABB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *