Module ABB DO573

Module ABB DO573

S500-eCo I/O modules Number of I/Os Features
DI561 8DI 24 V DC
DI562 16DI 24 V DC
DI571 8DI 100-240 V AC
DI572 16DI 100-240 V AC
DO561 8DO Transistor
DO562 16DO Transistor
DO571 8DO Relay
DO572 8DO Triac
DO573 16DO Relay
DX561 8DI / 8DO 24 V DC / Transistor
DX571 8DI / 8DO 24 V DC / Relay
DC561 16DC 24 V DC / Transistor, configurable, Interfast
DC562 16DC 24 V DC / Transistor, configurable
AI561 4AI V, mA
AI562 2AI RTD
AI563 4AI Thermocouple
AO561 2AO V, mA
AX561 4AI / 2AO V, mA
FM562 4DI 4 pulse outputs Pulse Train Outputs for 2 axes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *