Module truyền thông Abb TB840

Module truyền thông Abb TB840

đại lý TB840 | nhà phân phối TB840 | mô đun TB840 | đại lý abb TB840

07SK54 đại lý TC50 Communication cable for AC31 1SBN260204R1001
1KGT005200R0003 đại lý RTU 510 Module đại lý 23 WT 90, RTU 510
1SAJ929400R0001 Accessory for AC500 UTF21-FBP
1SAP111100R0170 TB511-ETH CPU Terminal Base đại lý TB511-ETH B2
1SAP111100R0270 TB511-ETH CPU Terminal Base đại lý TB511-ETH B1
1SAP112100R0160 CPU Module đại lý TB521-ARCNET
1SAP112100R0170 CPU Module đại lý TB521-ETH
1SAP112100R0270 TB521-ETH CPU Module Base đại lý TB521-ETH
1SAP114100R0170 CPU Module đại lý TB541-ETH
1SAP120900R0071 PM564-TP-ETH Programmable Controller đại lý PM564-TP-ETH
1SAP121000R0071 PM564-RP-ETH Processor Module đại lý PM564-RP-ETH
1SAP130100R0100 PM571 MICRO CPU 64KB đại lý PM571
1SAP130100R0170 PM571-ETH Central Processing Unit đại lý PM571-ETH
1SAP130300R0271 PM573-ETH Programmable Control Unit đại lý PM573-ETH
1SAP140100R0100 PM581 Central Processing Unit đại lý PM581
1SAP140100R0160 CPU Module đại lý PM581-ARCNET
1SAP140100R0170 PM581-ETH CPU Module đại lý PM581-ETH
1SAP140200R0100 PM582 CPU Module đại lý PM582
1SAP140200R0160 PM582-ARCNET CPU Module đại lý PM582-ARCNET
1SAP140200R0170 PM582-ETH CPU Module đại lý PM582-ETH
1SAP14050099952 đại lý EC583 CPU Module đại lý EC583-ETHi
1SAP140500R3160 EC581-ARCNET CPU Module đại lý EC581-ARCNET
1SAP150000R0100 CPU Module đại lý PM590
1SAP150000R0160 CPU Module đại lý PM590-ARCNET
1SAP150000R0170 CPU Module đại lý PM590-ETH
1SAP150000R0271 PM590-ETH Programmable Logic Controller đại lý PM590-ETH
1SAP150100R0100 PM591 CPU Module đại lý PM591
1SAP150100R0160 CPU Module đại lý
1SAP150100R0170 PM591-ETH CPU Module đại lý PM591-ETH A
1SAP170200R0001 CM572-DP Profibus DP Communication Module đại lý CM572-DP
1SAP170400R0001 CM574-RS Serial Communication Module and CPU Coprocessor đại lý CM574-RS
1SAP170401R0001 Serial Protocol RCOM Communication Module đại lý CM574-RCOM
1SAP170500R0001 Ethernet Communication Module đại lý CM575-DN
1SAP170700R0001 CM577-ETH Ethernet Communication Module đại lý CM577-ETH
1SAP170800R0001 CANopen Communication Module đại lý CM578-CN
1SAP170901R0001 PROFINET I/O RT Master Communication Module đại lý CM579-PNIO
1SAP170902R0001 ETHERCAT master protocol communication module đại lý CM579-ETHCAT
1SAP180100R0001 Accessories for AC500 MC502
1SAP180200R0001 Accessory for AC500 TK501
1SAP180200R0101 Accessory for AC500 TK502
1SAP180300R0001 TA521 Battery for AC500 TA521
1SAP180600R0001 TA524 Dummy Coupler Module đại lý TA524
1SAP181200R0001 Accessory for AC500 TA528
1SAP190500R0001 Programming Package PS501 Control Builder AC500 PS541-HMI
1SAP190600R0001 Motion Control Library đại lý PS551-MC
1SAP190600R0101 Motion Control Library đại lý PS551-MC
1SAP190900R0001 Programming Package PS501 Control Builder AC500 PS542-WEBPC
1SAP210000R0001 FBP Interface Module đại lý TU506-FBP
1SAP210200R0001 TU505-FBP Terminal Unit đại lý TU505-FBP
1SAP210400R0001 CS31 Interface Module đại lý TU552-CS31
1SAP210600R0001 TU551-CS31 Interface Module đại lý TU551-CS31
1SAP212000R0001 TU516 I/O Terminal Unit đại lý TU516, TU516 A
1SAP212200R0001 TU515 I/O Terminal Unit đại lý TU515
1SAP214000R0001 FBP Interface Module đại lý TU508-ETH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *