Tụ điện CLMR 7% 50KVAR 400V 50Hz

Tụ điện CLMR 7% 50KVAR 400V 50Hz

Clmr 7% 15 kvar 400V 50Hz
Clmr 7% 30 kvar 400V 50Hz
Clmr 7% 45 kvar 400V 50Hz

Clmr 7% 12,5 kvar, 400V, 50hz
Clmr 7% 25 kvar, 400V, 50hz
Clmr 7% 50 kvar, 400V, 50hz

Clmr 14% 15 kvar 400V 50Hz
Clmr 14% 30 kvar 400V 50Hz
Clmr 14% 45 kvar 400V 50Hz

Clmr 7%, 25 kvar, 690V, 50hz
Clmr 7%, 50 kvar, 690V, 5

Clmd13/10 kvar 400V 50Hz
Clmd13/15 kvar 400V 50Hz
Clmd43/15 kvar 400V 50Hz
Clmd43/20 kvar 400V 50Hz
Clmd43/25 kvar 400V 50Hz
Clmd43/30 kvar 400V 50Hz
Clmd53/30 kvar 400V 50Hz
Clmd53/40 kvar 400V 50Hz
Clmd53/45 kvar 400V 50Hz
Clmd53/50 kvar 400V 50Hz
Clmd63/60 kvar 400V 50Hz
Clmd63/70 kvar 400V 50Hz
Clmd63/80 kvar 400V 50Hz
Clmd83/100 kvar 400V 50Hz

Clmd43/20,8 kvar 480v 50hz
Clmd53/40,8 kvar 480v 50hz
Clmd63/60,8 kvar 480v 50hz

Clmd43/22.5 kvar 525V 50hz
Clmd53/44,9 kvar 525V 50hz
Clmd63/67,8 kvar 525V 50hz

Clmd43/16,7 kvar 480v 50hz
Clmd53/33,5 kvar 480v 50hz
Clmd63/67 kvar 480v 50hz

Clmd53/33,6 kvar 830v 50hz
Clmd63/67 kvar 830v 50hz

Clmd13/2.5 kvar 230V 50Hz( 1ph)
Clmd13/5 kvar 230V 50Hz( 1ph)
Clmd43/10 kvar 230V 50Hz( 1ph)

Clmd13/2.5 kvar 250V( 1ph)
Clmd13/5 kvar 250V( 1ph)
Clmd43/10 kvar 250V( 1ph)
Clmd43/7.5 kvar 400V 50Hz( y+n)
Clmd43/15 kvar 400V 50Hz( y+n)
Clmd53/30 kvar 400V 50Hz( y+n)

Clmd43/15 kvar 440V 50hz( y+n)
Clmd53/30 kvar 440V 50hz( y+n)

đại lý Clmd53/44,9 kvar 525V 50hz | nhà phân phối CLMR 7% 50KVAR 400V 50Hz | abb Clmd43/10 kvar 250V

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *