Rơle nhiệt ABB

Rơle nhiệt ABB

đại lý rơ le abb | nhà phân phối rơ le nhiệt abb | đại lý TA200DU135 | đại lý cầu chì abb

Rơ Le Nhiệt TA200DU135 (100-135) A
Áp Tô Mát ABB SH201L-C16 1P 16 A
Tiếp Điểm Phụ ABB NO CA 5-10
Tiếp Điểm Phụ ABB NC CA 5-01
Tiếp Điểm Phụ ABB HK1-11 1NO+1NC
Khởi Động Từ A26-30-10 1SBL241001T30
Khởi Động Từ ABB A16-30-10 1SBL181001T30
Khởi Động Từ ABB A110-30-11 3P
Rơle Nhiệt ABB MS132-12 (8,0-12) A
Rơle Nhiệt ABB MS132-16 (12,5-16) A
Rơle Nhiệt ABB MS132-4 (2,5-4) A
Rơle Nhiệt ABB MS132-10 (6,3-10) A
Rơle Nhiệt ABB MS132-6.3 (4,0-6,3) A
Rơle Nhiệt ABB MS132-2.5 (1,6-2,5) A
Rơle Nhiệt ABB MS132-20 (16-20) A
Rơle Nhiệt ABB MS132-25 (20-25) A
Rơle Nhiệt ABB TA25DU25 (18-25) A
Rơle Nhiệt TA25DU19 (13-19) A
Rơle Nhiệt TA75DU63 (45-63) A
Áptômát ABB 1SDA067600R1 3P63A70kA
Áptômát ABB 1SDA067603R1 3P125A70kA
Áptômát Khối ABB 1SDA067604R1 3P160A70kA
Áptômát ABB 1SDA068343R1 3P200A70kA
Áptômát 1SDA068345R1 3P250A70kA
Áptômát ABB 1SDA054349R1 3P400A7 kA
Áptômát 1SDA054412R1 3P630A70kA
Bộ Điều Khiển Cos Phi ABB RVC-12
Khởi Động Từ ABB A260-30-11 1SFL531001R7
Khởi Động Từ ABB A12-30-10 SBL16100R8010
Khởi Động Từ ABB A30-30-10 230 V 50 Hz
Khởi Động Từ ABB A50-30-11 230 V 50 Hz
Khởi Động Từ ABB A63-30-11 230 V 50 Hz
Khởi Động Từ ABB A75-30-11 230 V 50 Hz
Khởi Động Từ ABB A185-30-11 220 V 50 Hz
Tụ Bù CLMD63 400/415V 50/54 Kvar
Tụ Bù SHIZUK 3P 415V 50kVAR
ÁpTôMátKhối ABB 1SDA060289R1 3P800A 70kA
Tụ Bù ABB CLMD83 400/415V 100/110kVAR
Khởi Động Từ ABB A16-30-10 220-230V
Rơle Nhiệt ABB TA200DU200 (150-200A)
Cầu Chì ABB OFAF1H250 500V 250A 120 kA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *